Aqours' Exclusive Coach  /  Everyone's Big Sis

#46Kanan Matsuura • 3rd Year, Aqours, AZALEA